Menestystarinoita

STEP:in höyrylaitos tuottaa prosessihöyryä Kaustisilla

KPA Unicon Oy on luovuttanut asiakkaalle vuoden 2015 alussa biopolttoainetta hyödyntävän, 6 t/h prosessihöyryä tuottavan laitoksen Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:lle Kaustisille. Toimitus oli avaimet käteen toimitus, sisältäen täydellisen Unicon Biograte –laitostoimituksen asennettuna, käyttöönotettuna ja sisältäen henkilöstön koulutuksen, poislukien maanrakennus- ja perustustyöt. STEPin omistama laitos on aloittanut tuottamaan prosessihöyryä Findest Protein Oy:n tuotantoprosessiin vuoden 2015 alusta alkaen.

”STEP optimoi Findest Protein Oy:lle mahdollisimman edullisen höyryn pitkäaikaisella sopimuksella ja siksi oli tärkeätä hankkia mahdollisimman tehokas ja varmatoiminen kattilaratkaisu, joka saatiin nopeasti käyttöön. Uusi biohöyrykattila mahdollisti siirtymisen paikallisiin polttoaineisiin ja samalla energiatuotannon päästöt alenivat merkittävästi kun raskaan polttoöljyn käyttö päättyi”. Kehityspäällikkö Reijo Kärki on tyytyväinen valittuun ratkaisuun ja verkostoitumiseen Kaustisilla.


Asiakas:
  Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy
Sijainti:   Kaustinen, Suomi
Käyttö:        
Tuottaa prosessihöyryä Finfest Proteinin Oy:n teollisuuden tuotantoprosessiin
 
Tekniset tiedot
    
 
Laitostyyppi:   Unicon Biograte ST
Kattilat:   1 x 6 t/h, 16 bar, 204 °C
Laitosteho:   6 t/h
Polttoaine:   Metsähake, kuori, turve, sahanpuruKPA Unicon Oy on toimittanut pellettilämpölaitoksen Raaheen

2015 vuoden alussa asiakkaalle luovutettu pellettiä hyödyntävän 10 MWth lämpölaitos Raahessa tuottaa kaukolämpöä Raahen kaupungin kaukolämpöverkkoon. Toimitus oli kompaktirakenteinen pellettilaitos, joka esivalmistettiin Kiuruveden konepajalla.  Raahen uusi laitos toimii huippu- ja varalaitoksena pakkaskaudella. Uudella laitoksella on korvattu nykyisin käytössä olevien öljykäyttöisten kattilalaitosten käyttöä. Laitoksen pääpolttoaineena on puupelletti.  Öljykattilan korvaaminen uudella modernilla pellettikattilalla vähentää merkittävästi kaukolämmön tuotannon CO2-päästöjä.

”Kattilahankinnan toimittajan valinnassa päädyimme kotimaiseen pitkän kokemuksen omaavaan kattilatoimittajaan, jolla oli esittää referenssejä myöskin toteutetuista pelletin pölypolttokattiloista. Uskon, että tämä panostus uuteen tekniikkaan tuo lisäarvoa meidän asiakkaille ja luo omalta osaltaan kaikille raahelaisille entistä puhtaamman elinympäristön asua ja elää”, toteaa Raahen Energia Oy:n toimitusjohtaja Lasse Lahti.

Asiakas:
  Raahen Energia Oy
Sijainti:   Raahe, Suomi
Käyttö:        
Tuottaa kuumaa vettä kaukolämpöverkkoon
 
Tekniset tiedot
    
 
Laitostyyppi:   Unicon Pelletti
Kattilat:   1 x 10 MWth, 6 bar, 130 °C
Laitosteho:   10 MWth
Polttoaine:   Pelletti


Haastavat polttoaineet hyötykäyttöön

Paikallinen polttoaine on usein teollisuuden tuottamaa jätettä, joka muuten päätyisi hukkaan. Kun se saadaan hyötykäyttöön, syntyy energiaa kaikkien eduksi.

Katrinefors Kraftvärme AB:lle Ruotsin Mariestadiin olemassa olevan laitoksen viereen rakennettu kattilalaitos tuottaa prosessihöyryä Metsä Tissuen paperitehtaan käyttöön sekä höyryä turbiinille sähköntuotantoa varten. Laitoksella tuotetaan myös suurin osa Vänernin itärannalla sijaitsevan kaupungin tarvitsemasta kaukolämmöstä. Kattilassa poltetaan paperitehtaan sivutuotteena syntyvää siistauslietettä sekä purkupuuta ja metsähaketta, joilla vähennetään uusiutumattomien energianlähteiden käyttöä. Sekä siistausliete että purkupuu ovat molemmat haastavia polttoaineita, sillä lietteestä on lähes puolet tuhkaa ja purkupuu tuo mukanaan muita haasteita, mitkä on otettu huomioon kattilaa suunniteltaessa.


Asiakas:
  Katrinefors Kraftvärme AB
Sijainti:   Mariestad, Ruotsi
Käyttö:        
Tuottaa kaukolämpöä ja tulistettua höyryä sähköntuotantoon
 
Tekniset tiedot
    
 
Laitostyyppi:   Unicon ReneFluid
Kattilat:   28 MW, 62 bar
Laitosteho:   28 MW
Polttoaine:   Purkupuu, paperitehtaan liete

Toimitettu vuonna 2014

Vesikattilalaitos Vantaalle

KPA Unicon toimitti kaksi Unicon WT 47 MW:n vesiputkikattilaa Vantaalle. Laitos tulee toimimaan vara- ja huippukuormalaitoksena tuottaen lämpöä Vantaan kaupungin kaukolämpöverkkoon

Laitoksen sydämenä on kaksi kappaletta Unicon WT-vesiputkikattiloita, jotka koostuvat vesiputkirakenteisesta tulipesästä sekä tuliputkirakenteisesta konvektio-osasta. Nykyaikaisten vaatimusten mukaisesti laitos on täysin etäkäytettävissä Vantaan Energian kaukolämpövalvomosta. Laitosrakennuksessa sijaitsee myös valvomotilat, joista laitosta voidaan käyttää paikallisesti.

KPA Uniconin toimituslaajuuteen kuului prosessilaitteiden toimituksen, asennuksen ja käyttöönoton ohella kattilasalirakennus, aputilojen LVIS-laitteet ja asennukset sekä polttoainejohdot (+öljysäiliö) ja varasyöttökaapeli läheiseltä Martinlaakson voimalaitokselta.

Toimitettu vuonna 2014


Asiakas:
  Vantaan Energia
Sijainti:   Vantaa, Suomi
Käyttö:        
Laitoksen tehtävänä on tuottaa kaukolämpöä
Vantaan Energian kaukolämpöverkkoon ja toimia vara/huippukuormalaitoksena.
 
Tekniset tiedot
    
 
Laitostyyppi:   Unicon WT
Kattilat:   2 x 47 MW
Laitosteho:   94 MW
Polttoaine:   Maakaasu ja kevyt polttoöljyKPA Unicon:in biolämpökeskustoimitus lisää vihreän energian tuotantoa Savon Voiman strategian mukaisesti

KPA Unicon on toimittanut biolämpökeskuksen kaukolämmön tuotantoon Savon Voima Oyj:lle Leppävirralle. Investoinnin jälkeen Leppävirran kunta saa entistä enemmän uusiutuvilla polttoaineilla tuotettua kaukolämpöä Savon Voiman bioenergiaohjelman mukaisesti. Uuden biolämpökeskuksen myötä öljyn käyttöä vähennetään merkittävästi.

Toimitus oli avaimet käteen -toimitus sisältäen prosessilaitteet, rakennukset ja asennustyöt sekä maanrakennustyöt. Toimitukseen kuuluu myös savukaasupesuri. Valmistuttuaan laitos tuottaa kuumaa vettä Leppävirran kunnan kaukolämpöverkkoon ja sen lämpöteho on 8 MW. Polttoaineena laitos käyttää lähiseudulta hankittavaa puupohjaista biomassaa kuten metsähaketta ja turvetta.

"Valitsimme KPA Uniconin uuden laitoksemme toimittajaksi, koska meillä on KPA:n kanssa takanamme pitkä ja toimiva yhteistyö aikaisemmissa laitostoimituksissa, viimeisimpänä Suonenjoelle toimitettu samankokoinen laitos. KPA Uniconin ratkaisu oli myös kokonaistaloudellisesti edullisin", toteaa Savon Voiman projektipäällikkö Hannu Lipsanen.


Asiakas:
  Savon Voima Lämpö Oy
Sijainti:   Leppävirta, Suomi
Käyttö:        
Tuottaa kaukolämpöä Savon Voimalle Leppävirralle.
 
Tekniset tiedot
    
 
Laitostyyppi:   Unicon Biograte
Kattilat:   8 MWth
Laitosteho:   8 MWth
Polttoaine:   Hake, kuori, sahanpuru ja turvePellettiä hyödyntävä lämpölaitos vihreän energian tuotantoon Lapinlahdelle

KPA Unicon on toimittanut 7 MWth moduulirakenteisen pellettilaitoksen Savon Voimalle, Lapinlahdelle. Laitos toimii huippu- ja varalaitoksena lämmityskaudella.

Laitos tuottaa kuumaa vettä Lapinlahden kaukolämpöverkkoon ja käyttää polttoaineena puupellettiä. Laitos on moduulirakenteinen, mistä johtuen se oli helppo kuljettaa asiakkaan tontille  ja se on helppo siirtää toiseen paikkaan tarvittaessa.

Pellettiratkaisu hyödyntää olemassa olevia teknologioita – se on pölypolttoteknologian ja perinteisen vesi/höyrykattilatekniikan uudenlainen kombinaatio. Pölypoltin on niin sanottu monipolttoainepoltin, jossa voidaan polttaa puupölyn lisäksi tarvittaessa varalla myös kaasua tai öljyä. Kattila on joko tulitorvi-tuliputki- tai vesiputkikattila riippuen siitä, millaiseen tarpeeseen laitos tulee.

Toimitettu vuonna 2013

Asiakas:
  Savon Voima Lämpö Oy
Sijainti:   Lapinlahti, Suomi
Käyttö:        
Huippu- ja varalaitos kaukolämmön tuotantoon
 
Tekniset tiedot
    
 
Laitostyyppi:   Unicon Pelletti
Kattilat:   7 MWth
Laitosteho:   7 MWth
Polttoaine:   Puupelletti


Yhteistyöllä vähemmän jätettä

Jepuan kattilalaitos oli Ekokemin kanssa tehty yhteinen kehityshanke, jonka tavoitteena oli rakentaa pienen kokoluokan jätteenpolttolaitos korvaamaan aiemmin raskaaseen polttoöljyyn perustunutta energiatuotantoa sekä hyödyntämään paikallisesti saatavia polttoaineita. Nykyään uudella laitoksella käytetään lähialueelta saatavia kiinteitä kierrätyspolttoaineita, KWH Mirkan Jepuan tehtaan hiomatuotejätteitä sekä biopolttoaineita. Mirkan tehtaan prosessien ylijäämänä syntyvät hiomatuotejätteet vietiin ennen kaatopaikalle eikä niiden hyödyntämiseen ollut valmiita ratkaisuja. Yhteistyön tuloksena ne hyödynnetään nyt energiantuotannossa ja kattilan tuottama prosessihöyry käytetään Mirkan tehtaan tuotannossa.

Toimitettu vuonna 2013

Asiakas:
  Ekokem Oy
Sijainti:   Jepua, Suomi
Käyttö:        
Jätteenpolttolaitos
 
Tekniset tiedot
    
 
Laitostyyppi:   Unicon ReneFlex
Kattilat:   8 MW, 16 bar
Laitosteho:   8 MW
Polttoaine:   kiinteät kierrätyspolttoaineet (SRF), hake


Unicon höyry- ja vesikattilalaitos

KPA Unicon toimitti Unicon WSF 53 MW kattilalaitoksen Venäjälle. Laitos tuottaa höyryä ja kuumaa vettä Itäisen Siperian – Tyynenmeren öljy linjalle Kozminon terminaaliin.

Laitoksen kokonaisteho on 3 x 22 t/h, 10 bar, 184°C + 2 x 5 MW, 10 bar, 115°

Toimitukseen kuului prosessilaitteet, sähkö- ja automaatio järjestelmät, kokoonpano, valvonta, testaus, käyttöönotto ja koulutus.

Toimitettu vuonna 2009


Asiakas:
  Transneft
Sijainti   Nahodka, Venäjä
Käyttö:        
Laitos tuottaa höyryä ja kuumaa vettä
Itäisen Siperian – Tyynenmeren öljy linjalle Kozminon terminaaliin
 
Tekniset tiedot
    
 
Laitostyyppi:   Unicon WSF
Kattilat:   3 x 22 t/h + 2 x5 MW
Laitosteho:   53 MW
Polttoaine:   Raakaöljy


OAO Onega Energia, Arkhangelin alue, Venäjä

KPA Unicon on toimittanut kaksi Biograte 17 MWth kattilalaitosta sekä lisäksi 9 MWth öljykäyttöisen varakattilan Venäjälle. Toimituksen teho on 43 MWth. Biograte kattilalaitokset hyödyntävät puujätettä, pääasiassa kuorta, jota saadaan OAO Onezhski LDK: sahalta. Kattilalaitokset tuottavat kuumaa vettä Onegan kaupungin kaukolämpöverkkoon.

Laitos perustuu Biograte polttotekniikkaan, joka polttaa biomassoja tehokkaasi ja ympäristöystävällisesti. Laitos pystyy hyödyntämään polttoaineitta, joiden kosteus voi olla jopa 67 %


Asiakas:
  OAO Onega Energia
Sijainti:   Onega, Venäjä
Käyttö:        
Tuottaa kuumaa vettä kaukolämpöverkkoon
 
Tekniset tiedot
    
 
Laitostyyppi:   Unicon Biograte
Kattilat:   2 x 17 MWth + 9 MWth
Laitosteho:   34 MWth + 9MWth öljy kattila
Polttoaine:   Hake, kuori, sahanpuru 

Asiaan liittyviä linkkejä:

Liiketoiminta-alueet
Organisaatio
Laatu

Ratkaisut
Unicon kattilalaitokset
Service
PlantSys


Share
Seuraa meitä:
© KPA Unicon 2018